torstaina, lokakuuta 25, 2007

EAKR Teemallinen kohdentaminen

Teemallinen kohdentaminen

Maakuntaohjelmien linjausten, osaamiskeskusohjelmien ja Itä-Suomen innovaatio-strategian pohjalta käynnistetään yrityslähtöisiä innovaatio- ja kilpailukykyä kehittäviä pilottihankkeita.

Teemat ovat:
 • metsä ja metalli
 • materiaalitekniikka
 • ICT
 • vapaa-aika ja matkailu
 • hyvinvointi
 • ympäristö ja energia
 • kaivannaistoiminta
 • elintarviketeknologia

Lisäksi varataan avaintoimialojen tai klustereiden rajapinnassa syntyville innovaatioille ja liiketoiminta-alueille mahdollisuus kasvaa ja kehittyä sekä edistetään teknologioiden ja teemojen
välistä yhteistyötä ja synergiaa.

Osaamiskeskusverkostot ovat pääosin suuraluerajat ylittäviä verkostoja, joten teemoittaisia kehittämishankkeita pyritään toteuttamaan myös ylimaakunnallisina.

Rakennerahasto-ohjelmien hankerahoituksessa on huomioitava eri ohjelma-alueiden NUTSII-tason rajoitukset: Itä-Suomen suuralueella voidaan tehdä tarvittaessa yksi rahoituspäätös, mutta suuralueiden välillä tarvitaan erillispäätökset.

Teemoja tarkastellaan kriittisesti ja tarvittaessa ne arvioidaan uudelleen ohjelmakauden aikana. Teemat ja niihin kohdistuvien kehittämistoimenpiteiden sisältö täsmennetään maakuntien yhteistyöasiakirjoissa.

Kaupunki-maaseutuvuorovaikutus on vahva useimmilla näistä Itä-Suomen teemoista. Monet
teemoista perustuvat välittömästi tai välillisesti luonnonvarojen tai luontoarvojen hyödyntämiseen, joten niiden tuotanto- ja palveluketjut toimivat koko maaseutu-kaupunki –akselilla.

3.6 Kaupunkiseutujen merkitys sekä maaseudun ja taajamien vuorovaikutus

Yhteisön strategissa suuntaviivoissa tuodaan esille kaupunkiseutujen merkitys koheesiotavoitteiden toteuttamisessa.

Kaupunkiulottuvuuden käyttöönottoa ja sisältöä on täsmennetty Komission tiedonannossa KOM(2006) 385, ”Koheesiopolitiikka ja kaupungit: kaupungit ja taajamat alueiden kasvun ja työllisyyden edistäjinä”.

Kaupunkien vetovoiman vahvistamiseksi on otettava huomioon ainakin neljä perus- tekijää: liikenneyhteydet, palvelut ja varustetaso, luonnon ja rakennettu ympäristö sekä kulttuuri. Itä-Suomessa toteutetaan erityisesti seuraavia tiedonannon suuntaviivoja:
 • Tuetaan kaupunkiseutujen toimivuutta innovaatiotoiminnan, yrittäjyyden ja osaamistalouden kannalta.
 • Edistetään talouden infrastruktuureja, järjestetään yrityksille neuvontaa ja tukipalveluja,
 • kannustetaan yrittäjyyteen ja yhteistyöhön.
 • Tuetaan maakuntien keskusten yhteyksiä tärkeimmille lentokentille ja Euroopan laajuisten liikenneverkkojen pääväylille.
 • Kehitetään verkosta helposti saatavia palveluja ottaen huomioon mm. demografiset muutokset.
 • Uuden teknologian avulla tarjotaan tehokkaita ja innovoivia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon, hallinnon ja koulutuksen alalla.
 • Edistetään menetelmiä ja teknologioita, joilla parannetaan ympäristön laatua.
 • Lisätään energian käytön tehokkuutta ja energian säästöä.
Lähetä kommentti