torstaina, lokakuuta 25, 2007

Itä-Suomi SWOT

3.4 Itä-Suomen SWOT–analyysi
Itä-Suomen kehittämisstrategia perustuu ensisijaisesti tulevan kehityksen rakentamiseen alueen vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalle sekä toisaalta heikkouksien poistamiseen ja uhkien torjumiseen.

Vahvuudet

 • Huippuosaamista ja kärkiyrittäjyyttä
 • Kaupunkien vahva verkottuminen osaamiskeskuksiin
 • Hyvän työvoiman saatavuus
 • Monipuolinen kulttuuri
 • Kattava koulutusjärjestelmä
 • Toimivat palvelut ja infrastruktuuri
 • Hyvä ja väljä ympäristö
 • Luonto ja luonnonvarat

Heikkoudet

 • Syrjäinen sijainti ja huono saavutettavuus
 • Vähän kasvuyrityksiä
 • Kapea yrityspohja
 • Yritysten alhainen t&k-panostus
 • Yritysten verkostoituminen vähäistä
 • Osaamisaukot
 • Rakenteellinen työttömyys
 • Aluetalouden yksipuolisuus
 • Harvan asutuksen lisäkustannukset


Mahdollisuudet

 • Luonnonvarojen ja luonnonarvojen hyödyntäminen
 • Alueen oman osaamisen ja innovaatiotoimintojen vahvistaminen ja
  kaupallistaminen 2010
 • Palveluiden työllistävyys ja palveluyrittäjyys
 • Kansainvälistymisen ja viennin lisääminen
 • Venäjä-yhteistyö ja maaseudun autioituminen
 • Bioenergian hyödyntäminen - Palvelujen heikentyminen
 • Osaamis- ja yritysverkostojen hyödyntäminen, uudet kumppanuudet
 • Ulkomaisen työvoiman käyttö
 • Muuttotase positiiviseksi

Uhkat
 • Väestön ikääntyminen
 • Yrittäjien ja osaajien eläköityminen ja poismuutto
 • Työvoiman tarjonta vähenee
 • Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen kasvu
 • Alue- ja kuntatalouden heikkeneminen
 • Rakennetun ympäristön rappeutuminen

Itä-Suomessa keskeisiä haasteita ovat kansainvälisen työnjaon ja kilpailuympäristön nopeisiin muutoksiin reagointi ja niihin sopeutuminen sekä väestön nopea ikääntyminen.

Itä-Suomen aluetaloudellinen asema on edellisen rakennerahastokauden aikana parantunut, vaikka se edelleen on jäljessä muun maan tasosta.

Itä-Suomen vahvuudet löytyvät luonnosta ja luonnonvaroista, niiden hyödyntämisestä sekä toisaalta yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä korkean teknologian yritysten huippuosaamisesta.

Itä-Suomen yliopistot Kuopiossa ja Joensuussa ja yliopistokeskukset Mikkelissä ja Kajaanissa sekä korkeatasoinen ammattikorkeakoulujen verkosto vahvistavat alueen väestön osaamista ja luovat pohjaa olemassa olevan yritystoiminnan kehittymiselle sekä uusien osaamispohjaisten yritysten synnylle. Itä-Suomen innovaatioketjut kaipaavat kuitenkin vielä vahvistamista.
Lähetä kommentti